Begrepp kring kraft och rörelse

—Växelverkan
 • Växelverkan är de fyra fundamentala naturkrafterna och innebär fysikaliska fenomen där partiklar påverkar varandra med krafter. Enligt nuvarande teorier kan all interaktion förklaras utifrån dessa fyra krafter. Stark växelverkan och svag växelverkan har med atomers sammanhållning och sönderfall att göra. Elektromagnetisk växelverkan är den kraft som ger upphov till elektriska- och magnetiska krafter. Gravitationen är den kraft som får saker och ting att falla till marken, och som dominerar ute i rymden.
—Energi
 • Energi är kraften som behövs för att utföra ett arbete, exempelvis värme eller elektricitet. Bränslen frigör energi i form av värme då de brinner. Fjädrande eller elastiska föremål kan lagra energi som sedan frigörs och kan få saker att röra på sig, t ex spiralfjädrar, gummiband eller uppdragbara leksaker.
—Kraft
 • En kraft är något som kan få ett föremål att ändra hastighet, form eller riktning, exempelvis tryck eller drag. En kraft kan utföra arbete men krafter kan också motverka varandra om de drar eller trycker åt motsatta håll.
—Gravitationskraft / Tyngdkraft
 • Den kraft som alla föremål utövar på varandra. Kraftens storlek avgörs av föremålets avstånd och storlek till ett annat föremål. Föremål har vikt för att de påverkas av jordens gravitation. Ju starkare yngdkraft, desto större vikt.
—Tyngdkraftscentrum och balans
 • Den punkt i ett föremål där all massa förefaller vara samlad. Denna avgör hur stabilt ett föremål är. Saker med hög tyngdpunkt välter lätt, saker med låg tyngdpunkt är stabilare. Föremål med regelbunden form har oftast sin tyngdpunkt i mitten.
—Centripetalkraft och centrifugalkraft
 • Centripetalkraften är den kraft som får ett föremål att röra sig i en cirkulär bana. Föremål strävar alltid efter att röra sig i en rak linje så länge det inte finns en kraft som får dem att ändra riktning. Centripetalkraften drar föremål in mot mitten och ökar ju snabbare något snurrar. Snurrande föremål som hjul vill ogärna ändra position. Kraften påverkar även vätskor.
—Friktion
 • Den motståndskraft som uppstår då två föremål glider mot varandra. Det är en osynlig kraft som strävar efter att stoppa rörelse. I ämnen som luft och vatten kallas det motstånd. Friktion skapar värme, exempelvis då händer gnids mot varandra. Smörjmedel kan reducera friktionen mellan två föremål , t ex tvål.
—Tröghet
 • En egenskap som får ett föremål att stå stilla eller röra sig med konstant hastighet så länge inte en annan kraft påverkar det. Ju större massa ett föremål har, desto större är dess tröghet.
—Acceleration
 • Ett föremål accelererar då det ökar sin hastighet eller ändrar sin riktning. Om alla krafter som påverkar ett föremål är i balans ändras inte hastigheten. Obalanserade krafter kan få föremål att ändra hastighet eller riktning.
Källor:
 • Graham, John (2003). Egna experiment med kraft och rörelse. Stockholm: Valentin—Persson, Hans (2011).
 • Teknikgrytan: enkla undersökningar i teknik. Järfälla: Hands-On Science Text
 • —www.wikipedia.se
Annonser